POSLANSTVO IN PROGRAM


Prebivalci Slovenije, ki kot posamezniki in družba uživamo največ svobode in blaginje v vsej svoji zgodovini, se ne znamo pogovoriti, v kakšni državi ter v kakšni družbi želimo živeti. Po vseh dosežkih, ki nam jih lahko zavida marsikatera mnogo večja država, nimamo splošnega družbenega soglasja, nacionalnega konsenza, kako bomo doseženo ohranili in kako postavili okvir, da bo Slovenija svoje danosti uporabila za razvoj tako varnega, zdravega, trajnostnega in spodbudnega okolja, da bo v njem posameznik imel najboljše možnosti na svetu za razvoj svojega potenciala in lastne izpolnitve.


Na tem koščku sveta imamo vse danosti in potenciale, da bi lahko postali najboljši na svetu po vseh primerljivih lestvicah. A dokler bomo najprej gledali, kako izključiti in omejevati drug drugega, ne bomo znali skupaj poiskati poti do tja.

Različnost nas bogati, medsebojno izključevanje zaradi različnih pogledov pa hromi. V tem spoznanju se vedno znova ponavljajo domala vsi politični deležniki v Sloveniji. Pa vendar se nadaljuje in poglablja medsebojno nagajanje, omejevanje, izključevanje, ko gre za upravljanje skupnega dobrega. V drugem vse manj vidimo sodržavljana, sočloveka, pripadnika naše skupnosti.

Povezanost v različnosti za dosego družbenega soglasja bomo dosegli, ko jo bomo tudi resnično živeli. Ne le obljubljali sebi in volivcem. Gibanje Povežimo Slovenijo želi biti prav to. Takoj ponuja skupno kandidatno listo vsem gibanjem, strankam in posameznikom, ki želijo dobro tej državi. Za ponudbo o sodelovanju stoji pika. Brez vejice, »s temi komunajzerji/fašisti pa ne«. Kandidati gibanja se zavezujejo k oblikovanju enotne poslanske skupine, ki bo k sodelovanju v vladi brez izjeme povabila vse politične stranke, ki spoštujejo slovensko ustavo.
Ker združujemo najrazličnejše demokratične svetovne nazore, lahko ponudimo celostno in vključujočo obravnavo skupnega dobrega v slovenski družbi, v kateri nihče ne bo ostal sam. V gibanju so se oblikovali in (prvič v zgodovini) v skupno kandidatno listo povezali liberalno-gospodarski, ljudsko-socialni in zeleni steber. 

Prvič ponujamo javnosti, da bo vsaka rešitev morala najprej odgovoriti na tri ključna vprašanja:
·       KAJ JE DOBRO ZA LJUDI?
·       KAJ JE DOBRO ZA GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO?
·       KAJ JE DOBRO ZA NARAVO?
Presegamo ideološko osredotočenost zgolj na lasten program. Gibanju Povežimo Slovenijo ni težko sprejeti rešitev iz programov konkurenčnih list, če so v dobro skupnosti. In nam tega tudi ni težko priznati. Ključna težava slovenske politike ni v slabi kvaliteti programov strank, ki so si ob tem v večini na moč podobni. Težava je, da ne iščemo najprej tistega, kar je pri drugih dobro, v čemer se strinjamo in lahko skupaj izpeljemo. 

Politika mora delati:
·       ZA VSE LJUDI
·       ZA PODJETNIKA IN KMETA
·       ZA ČISTO OKOLJE
 
Ob odprtosti do sprejemanja rešitev drugih, pa si obenem gibanje Povežimo Slovenijo zastavlja naslednja programska izhodišča, za katera sodimo, da v slovenski družbi obstaja zelo široka podpora, pa jih zaradi dosedanje miselnosti medsebojnega izključevanja v politiki nismo bili sposobni udejanjiti:

Najprej ugotavljamo, da:
·       je Slovenija vedno močna takrat, ko je tudi gospodarsko uspešna,
·       da mora življenje na podeželju postati privilegij, ter
·       da moramo povsod ustvariti pogoje za razvoj na način, da spoštujemo načela trajnosti in dostojanstvo človeka. 

Nujni predpogoji za uresničevanja tega so:  
·       vključenost, vzajemnost in tolerantnost. Napake iz preteklosti naj bodo predvsem šola za boljše odločitve v prihodnosti.
·       da pravila veljajo za vse enako,  
·       da je zagotovljena nujna infrastruktura.
 
Če bomo vsak problem reševali z zdravo pametjo, lahko:

1.     ODKLENEMO POTENCIAL OD DRŽAVE NEODVISNEGA POSAMEZNIKA
Slovenci na vseh mogočih področjih (gospodarstvo, znanost, šport, kultura, …) vedno znova dokazujemo, da smo po talentih, močni volji in delavnosti med najbolj konkurenčnimi narodi na svetu. Vse, kar potrebujemo od naše države, je, da nam zagotovi varno okolje in enake možnosti, predvsem pa, da nas pri razvoju našega potenciala čim manj ovira. Zato se zavzemamo za državo, ki ponuja:
o   dinamičen javni servis z gospodarsko mentaliteto, kjer so stvari narejene kvalitetno in v roku - vse na enem mestu
o   načelo, da vsak dodan predpis ukinja vsaj enega obstoječega
o   izobraževalno izbiro, ki bo mladim zagotovila konkurenčnost na trgu dela prihodnosti. Pristop do razvoja posameznikovih talentov in zanimanj se mora spremeniti že na nižjih ravneh šolanja
o   aktivna pritegnitev najboljših med nami, da tukaj ostanejo in privlačno okolje za nove visoko usposobljene ljudi. Samo vključujoča družba pritegne najpametnejše, da pridejo. In predvsem - ostanejo.
o   stranpoti posameznikov naj ne dušijo razvoja vseh. Pavšalno dodajanje birokracije in finančnih bremen vsem podjetnikom (npr. nedavno uvedeni »davek na lastništvo fotokopirnih strojev«) naj nadomestijo okrepljene ustanove s polnejšimi pooblastili za pregon
o   recept za omejitev korupcije, nepotizma in nepravilnosti – sistematično uvajanje polne transparentnosti, zunanjega nadzora in odgovornosti odločevalca v vseh javnih zadevah
o   ljudje naj delajo, tudi če so upokojeni in to želijo, ter zaradi tega obdržijo vse ugodnosti.
o   Spodbujanje gospodarstva v smeri povečanja dodane vrednosti.
o   Pavšalne obdavčitve za gostince, kmete in obrtnike.
o   digitalna preobrazba. Najpametnejša tehnologija nam ne pomaga, če je ne znamo pametno uporabiti. Spodbudimo spremembo navad in odnosa do nje – postanimo tehnološko pismen narod.
 
2.     SKUPNO DOBRO UREJAMO NA USTREZNI RAVNI
Demokracija nam je prinesla največ svoboščin in blaginje v zgodovini. Ohranjena dokaj sorazmerna poseljenost države nam je lahko v upravičen ponos in zavist marsikoga v Evropi. A to prednost ogrožamo z neustrezno razporejenimi ravnmi odločanja. Zato se poglablja centralizacija, ki siromaši podeželje in v gneči duši prestolnico. Državi in občinam je pogosto naložena pristojnost, ki presega njihove zmogljivosti. Zato:
o   pokrajine – zvesti spremljevalec programa vsake slovenske politične stranke! Zato ne ponujamo novega razreza, ki bi bil (ne glede na kvaliteto) spet za nekoga nesprejemljiv, temveč oblikovanje skupine strokovnjakov za pripravo območij pokrajin in njihovih pristojnosti, ki jo v Državnem zboru skupaj sestavita koalicija in opozicija. Ki nato predlog skupine enotno podpreta in tako skupaj prevzameta odgovornost za ustanovitev pokrajin.
o   Ustvarimo ugodnejše davčno okolje za ohranjanje in spodbujanje poseljenosti podeželja.
o   Nove tehnologije so v zadnjih stoletjih praviloma pomenile zapostavljanje podeželja, sedaj prav tehnologija ponuja izenačitev možnosti. In tega ne smemo zamuditi. Pametne vasi so pomoč slovenskim vasem pred izumiranjem, pametna mesta pa rešitev pred njihovim nazadovanjem v izumirajoče vasi.
o   V posameznih mestnih četrteh v velikih slovenskih mestih živi več prebivalcev kot jih premore veliko slovenskih občin, a nimajo pristojnosti za resnično samoupravo. Potrebno jim je ponuditi opolnomočenje.
o   Najpomembnejša varovalka ljudstva pred samovoljo oblasti v času po in pred naslednjimi volitvami je – referendum. Pametno bi bilo določiti dan v letu, ko bi izvedli vse morebitne referendume naenkrat, razen ko bi bila izvedba na drug datum neobhodna. Udeležba volivca na referendumu ne le izraža njegovo voljo, ampak to poveča njegovo zanimanje in občutek odgovornosti za skupno dobro. Zato mora politika odstopiti od poskusov zniževanja udeležbe z razpisovanjem referendumov v poletnih dneh. Razmisliti bi morali tudi o ukinitvi kvoruma, ki eno izmed strani vedno postavlja pred skušnjavo k spodbujanju neudeležbe.
 
3.     ZAŠČITIMO POSAMEZNIKOVO DOSTOJANSTVO
Če naj nas država pusti kar se da na miru pri razvoju našega potenciala, pa naj nas nasprotno podpre, ko nas zadane nesreča. A le v toliko, da se postavimo nazaj na lastne noge. Nas spodbuja, da tudi v stiski napredujemo in da poskrbimo zase, kjer lahko. Kjer ne moremo, pa naj nam pomoči ne odtegne naša nezmožnost preboja skozi birokratske labirinte prošenj za pomoč in izjema od izjeme, ki nam za eno točko vzame vsakršno pomoč. Če se država v ustavi zavezuje k socialnosti, naj pomaga vsem, ki pomoč potrebujejo. Nihče ne bo ostal sam!

A materialna preskrbljenost ni vse, kar nam zagotavlja dostojno življenje. Potrebujemo tudi zdravo okolje, ki ga zanamcem nimamo pravice zapustiti slabšega, kot smo ga podedovali. Potrebujemo svobodo, da se lahko izrazimo. Infrastrukturo, da lahko potujemo in udobno bivamo, se lahko zdravimo, na starost prejmemo oskrbo. Varno hrano in toplino doma. Obrambo države pred zunanjo nevarnostjo. In za vse v prihodnosti najpomembnejše - okolje, ki mladim omogoča osnovanje družine. 

Zagotoviti je treba:
o   Prehransko samooskrbo in zdravo domačo hrano za potrošnika. Večjo podporo kmeticam, kmetom in vsem mladim na podeželju
 
o   Vzpostavimo zavezništvo med slovenskim kmetom in slovenskim potrošnikom, ki zagotavlja kvalitetno hrano potrošniku in dostojno življenje kmetu, v primeru izrednih razmer, pa je to zavezništvo jamstvo, da nihče ne bo ostal lačen
 
o   Preko 300 milijonov evrov, ki se letno porabijo za prehrano v vrtcih, šolah, bolnišnicah, drugih javnih zavodih, v vojski in drugih državnih ustanovah, naj se prednostno nameni v Sloveniji pridelani hrani.
 
o   Javno zdravstvo mora pomeniti pravico do hitre in učinkovite zdravstvene oskrbe. Na prvem mestu je zdravje ljudi, ne ideologija. Brez celostne spremembe in poenotenja organizacije, dolgoročnega kadrovskega načrtovanja in transparentnosti v zdravstvenem sistemu, se nam bo prvič v zgodovini znižala življenjska doba zaradi nepotrebnega umiranja ljudi
 
o   Skrbno premišljene stimulativne koncepte javnih del. Pomoč za samopomoč.
 
o   Izboljšati socialni status invalidom, čimbolj izenačiti priložnosti zanje. Razširitev omrežja asistence za ljudi s posebnimi potrebami po vsej Sloveniji. Omogočiti pridobitev statusa invalida tudi okrevajočim po možganski kapi.
 
o   Čisto okolje za Slovenijo preko uvedbe sodobnih pristopov trajnostnega izkoriščanja naravnih danosti.
 
o   Prisluhniti domačemu znanju pri energetskem in tehnološkem prehodu. Slovenija je dovolj majhna in prožna, da lahko razvije celosten koncept realnega zelenega prehoda, ki ji bo v ponos, podjetnikom priložnost za trženje rešitev v tujini, predvsem pa bo tudi socialno pravičen, saj
 
o   Zeleni prehod naj ne kaznuje najrevnejših (trenutno pretežni del spodbud najde zelene naložbe, ki si jih lahko privoščijo le premožni, dodatna bremena pa doletijo predvsem revnejše, ki si ne morejo privoščiti menjave »umazanih« tehnologij)
 
o   Upokojenci ne smejo zapasti v revščino!
 
o   Vdovam in vdovcem naj po izgubi partnerja ohranijo tolikšen delež njegove pokojnine, da si lahko zagotovi dostojno življenje.
 
o   Država naj v sodelovanju z občinami po vsej Sloveniji mladim ponudi izenačitev stanovanjskih možnosti z določitvijo območij v javni lasti, ki se komunalno opremijo, uredi tamkajšnja infrastruktura (vrtci, igrala, javni promet, …) in mladim ponudi parcele za postavitev enodružinskih hiš.
 
o   Mestnim občinam naj država pomaga pri revitalizaciji mestnih jeder, kjer številna stanovanja ostajajo prazna in neurejena.
 
o   Vzpostavitev vladne skupine za presojo vseh novih zakonov in sprememb zakonov z vidika potreb mladih posameznikov in družin.
 
o   V zunanji politiki se morata ideologija, napuh in osebna naklonjenost politikov do posameznih igralcev na svetovnem prizorišču umakniti interesu Slovenije in njenih ljudi. Da pa lahko premočrtno zasledujemo zunanjepolitični interes Slovenije, se moramo najprej o njem dogovoriti. Pri tem morata sodelovati koalicija in opozicija.
 
o   Naivno bi bilo prepričanje, da se vojna grožnja Slovencem ne more ponoviti, kot bi bilo naivno prepričanje, da lahko Slovenija ob spopadu velikih razsežnosti igra ključno vojaško vlogo. Dejstvo, da smo del najmočnejšega vojaškega zavezništva v zgodovini sveta, lahko izkoristimo za tisto, kar znamo najbolje – razvijemo nišne in maloštevilne, a na ravni zavezništva in svetovni ravni elitne enote. Česar spet ni možno dolgoročno razviti brez soglasja vseh političnih strani.
 
o   Sovražni govor lahko premaga le več spoštljivega govora. Nikoli omejevanje govora s strani oblasti. V zadnjih letih se pojavlja vse več teženj po obvladovanju vse bolj žaljivega govora v javnosti. A če govor omejimo, bo o njegovi primernosti vedno odločala oblast, ki bo neprimernost najprej videla v do nje kritičnem govoru. Ker je svoboda govora preveč pomembna za zmožnost družbe za iskanje najbolj optimalnih rešitev ter spremembe in poprave krivic, se v gibanju Povežimo Slovenijo zavezujemo, da ne bomo podprli nobenih zaostritev trenutno veljavne zakonodaje na tem področju. In gibanje Povežimo Slovenijo se zavezuje, da ne bo uporabljalo žaljivega govora in se niti na žaljivke ne bo odzivalo z žaljivkami.

_____________________________________________________________________________________________

MANIFEST: Za državo zdravega razuma 

»V gibanju Povežimo Slovenijo se povezujemo s ciljem širokega sodelovanja v korist Slovenije in preseganja starih delitev. Ponujamo priložnost za razvoj na zdravih temeljih. Naše poslanstvo je gradnja dinamične in povezane družbe, kjer nihče ne bo ostal sam.«


Zato si želimo Slovenije:
·       ki diha z levim in desnim pljučnim krilom,
·       v kateri je delo cenjeno,
·       kjer ne ogrožamo narave,
·       kjer mislimo na vse slovenske regije,
·       kjer je življenje na podeželju privilegij
·       kjer so kmetje spoštovani in sposobni zagotoviti polno prehransko samooskrbo
·       v kateri nihče ne bo ostal sam.

Povežimo Slovenijo je gibanje za zdrav razum. Je gibanje za transformacijo politike in ostalih sistemov v smeri vrnitve politike k njenemu osnovnemu poslanstvu – urejanju skupnega dobrega. Soglasje o smeri trajnostnega razvoja države lahko dosežemo le s širokim sodelovanjem. Gibanje temelji na treh stebrih: ljudsko-socialnem, gospodarsko-liberalnem in zelenem. V njem se povezujejo ljudje desne, leve in liberalne svetovnonazorske usmeritve.


Sodelujemo ljudje, ki imamo različne poglede in ki smo bili nekoč celo politični nasprotniki. Politični dogovori niso enostavni, a nam razprave omogočajo, da se učimo sodelovanja in strpnosti. To moramo prenesti v slovenski politični prostor. Pomembno je tekmovanje dobrih idej, ne pa iskanje razlik. Mi o povezovanju, sodelovanju in iskanju optimalnih rešitev ne govorimo, ampak to živimo. Slovenijo želimo spremeniti v državo sodelovanja.


Na nas politikih je, da z dejanji pokažemo, da smo sposobni preseči ozračje izključevanja in s tem pokazati, da lahko ohranimo in razvijamo potenciale doma.

Če nam to uspe, bo število tistih, ki si želimo bolj strpne družbe, resnično rastlo, bomo postali uspešni – in SREČNI. V Sloveniji živimo izjemno inteligentni in sposobni ljudje. Zgraditi moramo zgolj še ustrezno podporno okolje. Družba, v kateri skrbimo drug za drugega, je naš cilj. 

Pomembno je, da se ob tem razvije tudi javni prostor, kjer se ljudje počutijo varne ter lahko izrazijo tudi svoje nestrinjanje. To mora biti prioriteta moderne demokracije.
Pred nami so resnični izzivi. Spremeniti moramo način, kako država deluje in za to potrebujemo nova merila. Na novo moramo osmisliti vlogo države in njenega aparata ter najti način, kako dinamično povezati sedaj slabo usklajeno mrežo državnih ustanov. Odgovoriti moramo na vprašanja: »Kako zgraditi dinamično družbo? Kako zgraditi gospodarsko uspešno Slovenijo? Kako doseči ogljično nevtralnost? Kako postati prehransko samozadostni? Kako priti do energetske samozadostnosti? Kako zagotoviti, da so tudi sami cilji, splošno in široko videni kot pomembni za družbo, za vse nas, in ne le kot projekt posameznega odločevalca?«

Dovolj je delitev na leve in desne. Povežimo Slovenijo. Skupaj naprej.